१. डॉ. शि. स. अंतरकर
१६/३२ सह्याद्री,
पोखरण रोड नं. २
ठाणे (प.) ४००६०१
२. सौ. वसंत गौरी अंतरकर
१६/३२ सह्याद्री,
पोखरण रोड नं.२
ठाणे (प.) ४००६०१
३. श्री. आठल्ये रमेश जगन्नाथ
३. दत्त प्रसन्न राम मारुती रोड,
नौपाडा, ठाणे ४००६०२
४. प्रा. सौ. आठल्ये मंगला
तत्त्वज्ञान - मानसशास्त्र विभाग
गरवारे कॉलेज, कर्वे रोड,
पुणे ४११००४
५. प्रा. भांगरे डी. एस.
बी. एन. एन. कॉलेज
भिवंडी, जि. ठाणे
६. प्रा. भुरके वासुदेव ज.
४४, हिरा अपार्टमेंट्‍स
स्वामी विवेकानंद मार्ग
गोरेगांव (प.) मुंबई ६२
७. प्रा. सौ. गौरी भागवत
एफ ४ संकुल,
दिनानाथ रुग्‍णालयाजवळ,
एरंडवणे, पुणे ४११००४
८. डॉ. श्री. मा. भावे
३३/२० सरस्वती निवास
प्रभात रोड, गल्ली क्र. ४
पुणे ४११००४
९. प्रा. विजय बानकर
‘माहेर’ कला, वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालय जवळ,
अकोले जि. अहमदनगर.
१०. डॉ. एस. व्ही. बोकिल
२५, ऋचा अपार्टमेंट्‍स,
आयटिआय समोर, बाणेर रोड
औंध, पुणे ४११००७
११. प्रा. निला बोडस
बंगला नं. ७
विलिंग्‍डन कॉलेज, सांगली.
१२. प्रा. सुनिल भिसे
बॅ. खर्डेकर महाविद्यालय,
वेंगुर्ले. जि. सिंधुदुर्ग.
१३. डॉ. एस. एस. भोजकर
४ सोजस, गुलमोहर
शांती शिला सोसायटी
लॉ कॉलेज रोड, पुणे ४
१४. श्री. वा. वि. भावे
६० ई, लोकमान्य नगर,
कटारिया मार्ग, माहिम
मुंबई ४०००१६
१५. प्रा. एस. एस. बिरांजे
मु. पो. पटटन कोडोली
ता. हातकणंगले
जि. कोल्हापूर.४१६२०२
१६. श्री. राज पी. चौगुले
३४० आत्माराम बिल्डिंग,
चौथा मजला, ठाकूर द्वार
गोरा राम मंदिरा समोर
मुंबई ४००००२
१७. डॉ. मंगला चिंचोरे
१३४७ सदाशिव पेठ,
चिमण्या गणपती जवळ
पुणे ४११०३०
१८. प्रा. एस. एस. आग्रे
श्री. गुरु बुध्दीस्वामी महा.
पुर्णा (जं.) जि. परभणी.
१९. डॉ. वैजयंती बेलसरे
तत्त्वज्ञान विभाग,
स. प. महाविद्यालय,
पुणे ४११०३०
२०. डॉ. कला आचार्य
के. ज. सोमैया भारती
संस्कृती पीठम, घाटकोपर
मुंबई ४०००७७
२१. प्रा. जी. आर. चंदावाड
तत्त्वज्ञान विभाग,
मुधोजी कॉलेज, फलटण
जि. सातारा
२२. प्रा. चितानंद अरुण भवानराव
१२ शिल्पाजी अपार्टमेंट्‍स,
आराधना सिनेमा जवळ,
ठाणे ४००६०२
२३. चेणगे बसवेश्वर रामचंद्र
मु. पो. मसुर ता. कराड
जि. सातारा
२४. प्रा. डॉ. ल. ग. चिंचोळकर
बॅक रोड, कॉग्रेस नगर,
नागपूर १२
२५. डॉ. लता छत्रे
तत्त्वज्ञान विभाग
पुणे विद्यापीठ, पुणे ७
२६. श्री. अशोक चिपकर
पितृछाया समर्थ भांडार बिल्डिंग
राम मारुती रोड, नौपाडा
ठाणे ४००६०२
२७. प्रा. डॉ. प्रभाकर चौधरी
‘सहवास’ ३४ ब विद्या नगर,
जळगाव ४२५००२
२८. श्री. डी. जी. चिल्ले
२५६६ सी, वॉर्ड,
शनिवारपेठ, कोल्हापूर
२९. ह. भ. प. शामराव चव्हाण
मु. बहीरेवाडी पो. वारणानगर,
ता. पन्हाळा जि. कोल्हापूर
३०. प्रा. पी. बी. चौगुले
वेणुताई चव्हाण कॉलेज
विद्या नगर, कराड
जि. सातारा.
३१. प्रा. ई. पी. डोंगरे
न्यु. आर्टस, सायन्स, कॉमर्स
महाविद्यालय, अहमदनगर.
३२. प्रा. डॉ. ज. रा. दाभोळे
२४६ ई रत्‍नोदय सोसायटी,
नागाळा पार्क,
कोल्हापूर ४१६००३
३३. डॉ. सौ. छाया म. दाते.
१, गणेश भुवन
पटवर्धन कॉलनी, भिंवडी,
मुंबई ४०००८८
३४. प्राचार्य ए. बी. दिगे
वारणा महाविद्यालय
वारणानगर, जि. कोल्हापूर
३५. प्रा. श्री. ह. दीक्षित
२१ आयडियल सोसायटी
सागरमाळ, कोल्हापूर ४१६००८
३६. डॉ. मोहन देशमुख
तत्त्वज्ञान विभाग न्यु आर्टस
सायन्स, कॉमर्स कॉलेज,
अहमदनर.
३७. सौ. प्रतिभा देशमुख
द्वारा डॉ. मोहन देशमुख
तत्त्वज्ञान विभाग न्यु आर्टस
सायन्स, कॉमर्स कॉलेज,
अहमदनर.
३८. प्रा. डॉ. सुनीती देव
कर्मयोग ३/४ बलराज मार्ग,
धंतोली नागपूर ४४००१२
३९. प्रा. आर. जी. दांडेकर
१०३ धनश्री बिल्डिंग,
स्वर नगरी आनंद नगर,
पुणे ४११०५१
४०. श्री. ए. ए. दातार
दातार न्युजपेपर एजंट,
टेंभ नाका, ठाणे ४००६०१
४१. श्री. यशवंत भा. दीक्षित
४, एल. आय. सी. कॉलनी
पौड मार्ग, पुणे ४११०३८
४२. श्री. वसंत दळवी
ए/२ - ६०५ हरसिध्द पार्क
पवार नगर, ठाणे ४००६०१
४३. श्री. द. पा. बुरटे
ब. ४, बाणगंगा सोसायटी
गोवंडी स्टेशन रोड,
देवणार मुंबई ४०००८८
४४. श्रीमती कमलीनी बोकरीया
६४, माळीवेस, बीड ४३११२२
४५. श्री. नि. नि. गुरव
१७/२०१ ग्रीनव्ह्यू , म्हाडा बिल्डिंग
ओशिवरा पोलीस स्टेशन, अंधेरी (प.)
मुंबई ४०००५३
४६. श्री. मिलींद मधुकर देव
प्लॉट नं. ४ सर्वे नं. ३५/२ ब
तुलीप पॉलिमर इंडस्ट्री समोर
अलिबाग, जि. रायगड ४०२२०१
४७. डॉ. सुभाष देसाई
११ ब शिवाजी स्टेडियम,
कोल्हापूर ४१६०१२
४८. डॉ. सौ. उषा गडकरी
२५७ शंकर नगर, नागपूर
४९. सौ. मिना गडकरी
द्वारा डॉ. सौ. उषा गडकरी
२५७ शंकर नगर, नागपूर
५०. सौ. अनुपमा गडकरी
द्वारा डॉ. सौ. उषा गडकरी
२५७ शंकर नगर, नागपूर
५१. श्री. पी. डी. घानेकर
४६६, रविवार पेठ,
पुणे ४११००२
५२. प्रा. सौ. सरोज धनंजय गोडबोले
भिवंडी कॉलेज, भिवंडी, जि. ठाणे
५३. डॉ. प्रदीप गोखले
तत्त्वज्ञान विभाग,
पुणे विद्यापीठ,
पुणे ४११००७
५४. प्रा. विवेक गोखले
सिव्हिल लाईन्स, दर्यापूर
जि. अमरावती ४४४८०३
५५. डॉ. दीप्ती गंगावणे
‘सावली’ मेघना सोसायटी
सहकार नगर पुणे क्र. ९
५६. प्रा. डी. एस. हणवते
विद्यावर्धिनी महाविद्यालय,
धुळे.
५७. प्रा. आर. एस. हिरवे
तत्त्वज्ञान विभाग,
स. गा. महाविद्यालय,
कराड जि. सातारा
५८. प्रा. श्रीनिवास हेमाडे
तत्त्वज्ञान विभाग,
संगमनेर कॉलेज, संगमनेर,
जि. अहमदनगर
५९. श्री. एस. बी . इंदापुरे
पुरुषोत्तम अपार्टमेंट्‍,
प्लॉट नं. ७, सर्व्हे नं. १३२ अ,
पर्वती, दांडेकर पूल,
पुणे ४११०३०
६०. सौ. विमल एस. इंदापुरे
पुरुषोत्तम अपार्टमेंट्‍,
प्लॉट नं. ७, सर्व्हे नं. १३२ अ,
पर्वती, दांडेकर पूल,
पुणे ४११०३०
६१. सौ. सुनीता इंगळे
‘विष्णुकृपा’
प्लॉट नं. टी- ३,
फ्लॅट नं. जी २
लक्ष्मीनगर, नागपूर.
६२. प्रा. इनामदार एम. के.
१४ स्सप्नजित धंनजय
सोसायटी कोथरुड, पुणे ३८
६३. डॉ. बी, आर. जोशी
१०, पानमळा, मधुकर राऊत
बिल्डिंग, सिंहगड रस्ता,
शिवप्रसाद कॉलनी,
पुणे ४११०३०
६४. डॉ. सौ. शुभदा अ. जोशी
मातृछाया, टिळक रोड,
डोंबीवली, मुंबई ४२१२०१
६५. डॉ. ह. वा. जोशी (प्राचार्य)
श्रीमती मधुबाई गरवारे कन्या
महाविद्यालय,
सांगली ४१६४१६
६६. प्रा. सौ. भाग्यरेखा बी, जोशी
१०, पानमळा, मधुकर राऊत
बिल्डिंग, सिंहगड रोड,
शिवप्रसाद कॉलनी,
पुणे ४११०३०
६७. सौ. सुनीता जगन्नाथ जोशी
"संवाद" २८/३२७, गंगानगर,
प्राधिकरण, निगडी,
पुणे ४४
६८. प्रा. सौ. वाय. पी. हाडके
४/१ एम. आय. जी. कॉलनी
वंजारी नर,
नागपूर ४४०००३
६९. प्रा. देवदत्त दाभोळकर
तारांगण, युनायटेड वे.
कॉलनी, गोडोली
सातारा
७०. प्रा. गिरीश बी. जोशी
स्नेहलता को. ऑप. हा सो.
लक्ष्मीनगर, पर्वती पायथा,
पुणे ४११००९
७१. प्रा. जुन्नरकर सुरेश शंकर
रुक्मिणी गार्डन ,
धनूप्रसाद सी - ५
मंगळवार पेठ, कराड
७२. प्रा. जाधव भिमा शंकर कला,
कला, वाणिज्य, विज्ञान
महाविद्यालय , अंकोले
जि. अहमदनगर ४२२६०१
७३. डॉ. जोग अरविंद दत्तात्रय
मेकॅनिकल इंजीनिअर डिपार्टमेंट,
आय. आय. टी.
मुंबई ४०००७६
७४. प्रा. पी. बी. कुलकर्णी
१६, शांती विहार, चिटणवीस
मार्ग, सिव्हिल लाईन्स
नागपूर ४४०००१
७५. श्री. श्रीपाद दत्तात्रय कुलकर्णी
ब - २९, सत्य अपार्टमेंट्‍स
इन्कमटॅक्स ऑफिस शेजारी,
नौपाडा, ठाणे ४००६०२
७६. प्रा. एस. व्ही. कुलकर्णी एफ
२ ’ व्यंकटेश’ तिरुपती पार्क गुरु
सहानी नगर, N - ४ सिडको,
गारखेडा औरंगाबाद ४३१००३
७७. डॉ. पी. जी. कुलकर्णी
हॉस्पेट गल्ली, चिकोडी,
जि. बेळगाव ५९१२०१
७८. श्री. श्रीकांत श्रीराम कुलकर्णी
अभिजीत को-ऑ.हौ.सो. कात्रप,
बदलापूर.
७९. प्रा. एस. के कुलकर्णी
ए-९३,गोकुळ, दुसरा मजला
श्रीरंग सो. ठाणे (प.) ४००६०१
८०. श्री. कुलकर्णी रविंद्र रघुनाथ
जी-१, , गजानन अपार्टमेंट्‍स,
राजाराम पुरी, ९ वी गल्ली,
कोल्हापूर - ८
८१. प्रा. अशोक गजानन कोर्डे,
‘वरदान’ हॉस्पिटल टेंभी नाका,
ठाणे ४००६०१
८२. प्रा. सौ. नीला अ. कोर्डे,
‘वरदान’ हॉस्पिटल टेंभी नाका,
ठाणे ४००६०१
८३. प्रा. सौ. प्रतिभा कामत
द्वारा सागर को.ऑ.हा. सोसा.
१२५/५, माहीम मुंबई १६
८४. डॉ. बी. पी. काळे
गणेश कॉलनी घोडके प्लॉट,
सुभाष नगर, बार्शी
जि. सोलापूर ४१३४०१
८५. डॉ. सौ. सुधा कांकरिया,
माणिक चौक, साईसूर्य,
वर्धमान चेंबर्स, अहमदनगर.
८६. प्रा. शं. हि. केळशीकर
३०२, चैतन्य निवास फातिमा
नगर, सोलापूर रोड
पुणे ४११०१३
८७. प्रा. डी. एच. कित्तुर
४० अ, गंगापूरी,
वाई, जि. सातारा,
ठाणे ४००६०१
८८. डॉ. वृषाली कुलकर्णी
२५ डागा लेआऊट ५०३ शिल्पक
अपार्टमेंट नागपूर ४४००१०
८९. प्रा. मिलींद दामोदर जाधव
‘मीमांसा’, वैजिनाथ नगर, सुंदर खेड
(ता. जि. बुलढाणा) ४४३००१
९०. डॉ. शरद जोगळेकर
३१ मंगलवाडी को- हौ. सोसायटी
सेनापती बापट मार्ग
पुणे १६
९१. प्रा. ना. ल. कुंभार
‘आई’ शिवनगर, सूतगिरणी मार्ग
लातूर ४१३५३१
९२. श्री. विकास दा. करमरकर
‘योगक्षेम’ मु.पो. जालगांव
दापोली जि. रत्‍नागिरी ४१५७१२
९३. उर्मिला एस. खाजगीवाले
२०३० सदाशिव पेठ, ४ ‘श्रीनाद’
अपार्टमेंट्‍स पुणे ४११०३०
९४. प्रा. डॉ. रामनाथ शंकर खालकर
के. वी. पेंढारकर कॉलेज,
डोंबिवली (पू.) ४२१२०३
९५. कु. सीमा वसंत केतकर
बी- १२, तिसरा मजला, ओम मयूरेश
सोसायटी, मिठानर रोड,
मुलूंड (पू) ४०००८१
९६. प्रा. श्रीमती अरुंधती चं. खंडकर
३५, मीनालोचना, आर, बी. मेहता मार्ग
घाटकोपर (पू) मुंबई ४०००७७
९७. श्री. उदय कुमठेकर
१०, शैलेश अपार्टमेंट्‌स पाटनूरकर नगर,
नांदेड ४३१६०२
९८. प्रा. मोहनराव बाबूराव काळे
शंकरराव मोहिते महाविद्यालय,
अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर.
९९. प्रा. सौ. माधवी कवि
२ रा मजला ‘श्रीफल प्रसाद’
४१५ नारायण पेठ, पुणे ४११०३०
१००. प्रा. कु‍र्‍हाडे एम. एस.
डी.टी. एस. कॉलेज कुरार गाव
मालाड मुबंई ४०००९५
१०१. श्री. एम. आर. कांबळे
४/७५, पुष्कर निकेतन, सहवास
इंडियन ऑईल नगर मागे, जयप्रकाश
मार्ग, अंधेरी (प.) ‘मुंबई ४०००५८
१०२. श्री. श्रीकृष्ण र. कोल्हटकर
३४/ १००१, हजारोमे एक, पंतनगर,
मुंबई ४०००७५
१०३. श्री. दिगंबर सि. क्षीरसागर
मु. पो. वाठार, तर्फे वडगाव
ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर
१०४. श्रीमती आसावरी काकडे
डी १/३ स्टेट बॅंक नगर, कर्वे नगर,
पुणे ४११०५२
१०५. सौ. शैलजा अनंत खोरगडे
७० कन्नमवारनगर, वर्धा रोड, नागपूर
१०६. श्री. वा. के. करेवार
८६, आचार्यनगर, वसमत रोड
जि. परभणी
१०७. श्री. हेमंत कोल्हापूरे
१०१७/१६, आपटेनगर साईबाबा
मंदिरा शेजारी, नवीन वाशीनाका,
कोल्हापूर ४१६०१२
१०८. श्री. त. ब. कदमबाबा
सावेडीगाव,
अहमदनगर ४१४००३
१०९. प्रा. सुनील काळमेघ
आनंद कॉलनी, मुलताई रोड,
वरुड जि. अमरावती
११०. डॉ. सुग्रीव बलीराम काळे
"ईशकृपा" विद्यानगर
परळी - वैजनाथ ४३१५१५
१११. प्रा. लांडगे गंगाधर नागनाथ
कला, वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालय अकोले, जि. अहमदनगर
११२. डॉ. श्रीमती लिमये
मयूर को ऑप- हौ. सोसायटी,
कॉलेज रोड दादर
मुंबई ४०००२८
११३. श्री. ए. डी. लोंढे
‘माया’ संभाजी नगर,
परभणी ४३१४०१
११४. श्री. तेजराम लोथे
मु. पो. राका पो. चिकोली
ता. सडक अर्जुनी
जि. गोंदिया
११५. सौ. नमिता निंबाळकर
१२ सी, ४३ वृंदावन सोसायटी
ठाणे (प.) ४००६०१

११६. सौ. ललिता नामजोशी
क. जे. सोमैया भारतीय संस्कृती
पीठम, सोमैया कॅम्पस विद्याविहार
मुंबई

Next members