११७. कांकर विजय रघूनाथ
पेंटस्‌ हार्डवेअर मर्चंट,
रविवार पेठ मेन रोड
कराड जि. सातारा
११८. प्रा. इ. रे. मठवाले
श्री. गुरुबुध्दी स्वामी महाविद्यालय
पुर्णा (जं) जि. परभाणी.
११९. डॉ. सौ. विभा महाजनी
१०५ अ, शिवाजीनगर
नागपूर
१२०. डॉ. कांचना महादेवन
५/५८२ जमेजमशेद रोड,
कमल कुंज माटुंगा
मुंबई १९
१२१. श्री. दिनेश बाळकृष्ण मिरजकर
२०१७ महादेव अपार्टमेंट्‍स, ६ वी गल्ली,
राजारामपुरी, कोल्हापूर ४१६००८
१२१. श्री. डॉ. सदानंद मोरे
तत्त्वज्ञान विभाग पुणे विद्यापीठ
पुणे ४११००७
१२२. प्रा. शशांक मधुकर मांडरे
गोविंद- गोपाळ अपार्टमेंट वुललॅंड
हॉटेलसमोर, ताराबाई पार्क
कोल्हापूर ४१६००३
१२३. डॉ. हेमलता मोरे
जि ३ सुंदरी नगर, ३०८
सोमवार पेठ पुणे ४११०११
१२४. प्रा. सायरा मुलानी
१२०/४६ दत्त वसाहत,
शुक्रवार पेठ, फलटण,
जि. सातारा
१२५. डॉ. साहेबराव निगळ
तत्त्वज्ञान विद्यापीठ, अपना
बझार, ठाणे ४००६१०
१२६. श्री. नामा अजय वसंत
४७९, साखर पेठ, सोलापूर
४१३००५

१२७. श्री. सुभाष विश्वनाथ ओक
हनुमान वास, शास्त्री हॉल,
जावजी दादाजी मार्ग,
मुंबई ४००००७
१२८. श्री. भारवी सुभाष ओक
हनुमान वास, शास्त्री हॉल,
जावजी दादाजी मार्ग,
मुंबई ४००००७
१२९. प्रा. सौ. शिला परमानंद
डी ३ योजना को. ऑ. हौ. सो.
नटवर नगर, रस्ता नं. ५
जोगेश्वरी (पुर्व) मुंबई ६०
१३०. सौ. सुरुची सतिश पांडे
सी ९, भोसले पार्क,
चिंतामणी नगर, सहकार नगर
क्र. २, पुणे ४११००९
१३१. श्री. एस. एस. पेठे
७, मंगळवार पेठ,
सातारा ४१५००२
१३२. डॉ. प्रकाश सोमण
सी ५०३ ईशा गार्डन्स
कोथरुड पुणे ४११०३८
१३३. डॉ. मंगला पुरंदरे (गुमास्ते)
एफ २/५०१, सक्सेस टॉवर्स
स्टेट बॅंक सोसायटी, पाषाण,
पंचवटी. पुणे ४११००८
१३४. श्री. प्रकाश पाटेकर
आनंद नगर, सिंहगड रस्ता,
हिंगणे खुर्द, पुणे ४११०५१
१३५. प्रा. नामदेव फापाळे
सर्वुण जोती अपार्टमेंट, २२ए,
रामबाग लेन नं. ४,
कल्याण (प.) ठाणे ४२१३०५
१३६. प्रा. एस. एन. पाटील
६, सुरइंद्र अपार्टमेंट,
वुडलॅंड हॉटेल शेजारी,
ताराबाई पार्क, कोल्हापूर ३
१३७. डॉ. सुशिला पाटील
ज्ञानदिप, राठी नगर,
अमरावती ४४४६०३
१३८. डॉ. संजय पाटील
देगाव रोड, देगलूर
जि. नांदेड
१३९. प्रा. रेखा केळापूरे
२३, आनंदअशोक कॉलनी,
रवामला, नागपूर ४४००२५
१४०. सौ. माधवी आठल्ये
७, श्रावणगड अपार्टमेंट्‍स,
प्रभात रोड, गल्ली क्रं. १४,
पुणे ४११००४
१४१. डॉ. न. ब. पाटील
अ ३७, कमलपुष्प,
ज. अरुणकुमार वैद्य नगर,
वांद्रे रेक्लमेशन (प.) मुंबई ५०
१४२. प्रा. धर्मसिंह पाटील
‘शांतीधन’, केशव नगर,
अमळनेर जि. जळगाव
१४३. श्री. ए. यु. पाटील
विद्यावर्धीनी आर्टस व कॉमर्स
कॉलेज, धूळे ४२४००१
१४४. प्रा. सुधिर मा. पीटके
‘गायत्री’ संजीव राजे नगर,
फलटन.
जि. सातारा ४१५५२३
१४५. श्री. म. वि. ऊर्फ अप्पा पंडीत
वेदगंगा साहित्य संवर्धन व
समाजप्रबोधन, मु. वेंगरुळ,
ता. भुदरगड जि. कोल्हापूर
१४६. मा. प्राचार्य,
कला व वाणिज्य महाविद्यालय,
जव्हार, जि. ठाणे.
१४७. श्री. प्रकाश पाटणकर
१०८९ सदाशिव पेठ पुणे ३०
१४८. श्री. बाबुराव कृष्णा पकाले
‘सरस्वती’, लष्करवाडी, जालगाव
ता. दापोली, जि. रत्‍नागिरी
१४९. श्री. भिकू रामजी इदाते
रामगोपाळ सदन, आनंद नगर,
जालगाव ता. दापोली जि. रत्‍नागिरी
१५०. श्री. का. ना. रिसबुड
२३८, सौख्य, राजस को. ऑ. हौ. सो.,
कातरज कोंडवा रस्ता, पुणे ४६
१५१. प्रा. सौ. ज्योती राणे
सुहास निकेतन, न्यु प्लॉटस्‌,
अमळनेर जि. जळगाव
१५२. डॉ. शकुंतला सिंग
१४, शिवकृपा, सेंट मेरी चर्च समोर,
नहूर रोड, मुलूंड (प.)
मुंबई ४०००८०
१५३. श्री. दि. म. संत
२१, जिवन सरिता सोसायटी,
तेजवाल स्किम रोड, नं.१
विलेपार्ले, (पु.) मुंबई ६०२
१५४. श्री. रतीलाल शहा
२, सुरज, राम मारुती,
क्रॉस रोड नं. ४, नौपाडा
ठाणे (प.) ४००६०२
१५५. प्रा. मारुती शानभाग
२५, मीना सोसायटी,
आर.बी. मेहता मार्ग,
घाटकोपर,(पु.) मुंबई ७७
१५६. डॉ. ब. ह. शुक्ल
४८/३ करण रडार कं. समोर
साई मोह बंगला, गणेश नगर,
वडगाव शेरी, पुणे १४
१५७. प्रा. सौ. मं. म. सोमणी
आर. बी. एन. बी. कॉलेज,
श्रीरामपूर जि. अहमदनगर
१५८. प्रा. भालचंद्र शेंदूर्णीकर
गुरुकृपा, बोरावके चाळीशेजारी,
कोपरगाव जि. अहमदनगर
१५९. डॉ. शेख रफियाफातिमा ब.अ.
३२६१, हातिमपूर, शंकिला विला,
अहमदनगर ४१४००१
१६०. सुवर्णा श्रीपाद शेटे
भाग्‍योदय अपार्टमेंट्‍स,
सर्वे नं. २५/६/५१३, हिंगणे (खु.)
पुणे ४११०५१
१६१. प्रा. नरोत्तम दयालजीराणा
८, प्रभा अपार्टमेंट, मालविरा चौक,
पंचवटी, नाशिक ४२२००३
१६२. प्रा. राजेसाहेब मारडकर
मु. पो. वासनगाव ता. जि. लातूर
१६३. श्री. माधव सानप
१, अमृता, ९४०/५, मॉडेल कॉलनी,
शिवाजी नगर, पुणे १६
१६४. डॉ. सिध्देश्वर तगवाले
४२८, मंगळवारपेठ,
पुणे ४११०११
१६५. डॉ. सौ. समिता टिल्लु
सेक्टर २७, प्लॉट ४४२, प्राधिकरण,
आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळ,
आकुर्डी, पुणे ४११०४४
१६६. प्रा. आर. एस. वाघमोडे
तत्त्वज्ञान विभाग प्रमुख
बलवंत कॉलेज, विटा. जि. सांगली
१६७. प्रा. वंटमुरी एस. डी.
द्वारा बाजीराव रोकडे
भोसले वाडी, कोल्हापूर
१६८. प्रा. सौ. शर्मिला विरकर
सी २, ५०१ लोकमिलन, चांदीवली
फार्म जवळ, साकी विहार रोड जवळ,
मुंबई ४०००७२
१६९. श्री. माधवप्रसादजी गोयनका
१०, देवाशिष बंगला, नागाळा पार्क,
कोल्हापूर ४१६००३
१७०. डॉ. सुरेंद्र गायधने
फ्लॅट क्र. २०३ सपना टॉवर,
प्लॉट क्र. २०७, रेशीम बाग,
नागपूर ४४०००१
१७१. प्रा. पी. एम. कारखेले
४०२, गंधर्व अपार्टमेंट, रामबाग
लेन नं. ४, कल्याण (प.)
जि. ठाणे
१७२. श्रीमती अस्मिता तेलंग
एफ ७, उद्यमनगरी, सुदर्शन
नगर, चिंचवड, पुणे ४११०३३
१७३. प्रा. वामन पाटील
तत्त्वज्ञान विभाग
दयानंद कला महाविद्यालय,
लातूर. ४१३५३१
१७४. प्रा. सुनील साळुंके
तत्त्वज्ञान विभाग
दयानंद कला महाविद्यालय,
लातूर. ४१३५३१
१७५. प्रा. संगिता पांडे
३९३, आशिर्वाद अपार्टमेंट,
साई सेक्शेन, अंबरनाथ (पु.)
जि. ठाणे
१७६. प्रा. अनघा रिंगे
१०६, मंगलमुर्ती अपार्टमेंट्‍स,
खरे टाऊन, धरमपेठ,
नागपूर ४४००१०
१७७. श्री. श्रीराम हरी आगाशे
४०१, के. जे. सोमैया
पॉलिटेकनिक हॉस्टेल, सोमैया
विद्याविहार, मुंबई ४०००७७
१७८. प्रा. बी. एस. मुळीक
शंकरराव मोहिते कॉलेज,
अकलुज, जि. सोलापूर
१७९. प्रा. गंगाधर ता. आगावणे
कीर्ती महाविद्यालय, दादर (प.)
मुंबई ४०००२८
१८०. प्रा. एस. एम. निर्मल
यशवंत नगर, लोणी (खु.)
ता. राहता, जि. अहमदनगर
४१३७१३
१८१. प्रा. एम. जी. वाली
ए३, सुयोग भवन, नागाळा पार्क,
हायटेक हॉस्पीटल जवळ,
बावडा रोड, कोल्हापूर २
१८२. श्री. उद्‍गम विकासान्त
एफ २२/बी१, नंदनवन पार्क,
आपार्टमेंट्‌स ३९५/१ए/२
ई वॉर्ड, शाहूपूरी असेम्ब्ली रोड,
कोल्हापूर १
१८३. डॉ. ममता उपगडे
शासकीय विदर्भ ज्ञानविज्ञान
संस्था, अमरावती ४४४६०४
१८४. प्रा. सचिन खोकले
संत जनाबाई महाविद्यालय,
गंगाखेड, जि. परभणी
१८५. प्रा. रेणूकादास जोशी
पु. आ. होळकर महाविद्यालय,
राणी सावरगा,
ता. गंगाखेड, जि. परभणी
१८६. प्रा. ग्यानदेव उपाडे
बी. रघूनाथ महाविद्यालय,
परभणी
१८७. डॉ. सौ. मंजुषा निलाखे
द्वारा डॉ. के. ए. निलाखे,
जिवन हॉस्पीटल, कर्मवीर नगर,
इस्लामपूर जि. सांगली
१८८. प्रा. वर्षा नितीन जपे
६, पावन भूमी, सोमलवाडा,
वर्धारोड, नागपूर
१८९. प्रा. ओमप्रकाश होळीकर
होळीकर बिल्डिंग,
पशुपतीनाथ नगर, औसा रोड,
लातूर ४१३५३१
१९०. श्री. हिरालाल पाटील
निशीगंध, विजय कॉलनी, वैभव
नगर शेजारी, घर नं. र, लातूर
१९१. प्रा. विद्या गारखेडकर
तत्त्वज्ञान विभाग,
स. प. महाविद्यालय,
पुणे ३०
१९२. प्रा. सुनीलदत्त गवरे
कला, वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालय, शिवळे.
ता. मुरबाड, जि. ठाणे
१९३. श्री. हरीभाऊ बाबुराव खुरंगे
मु. खुरंगेवाडी, पो. चांदा (बु.)
ता. कर्जत जि. अहमदनगर
१९४. श्रीमती हर्षा क. मेहता
सी, कर्मक्षेत्र, कॉमरेड बन्सीलाल
षणमुखानंद हॉल जवळ,
किंग्ज सर्कल, मुंबई
१९५. प्रा. प्रभाकर किर्तनकार
द्वारा श्री. दिगंबर नडसकर
आदर्श कॉलनी, पुर्णा (जं)
ता. पुर्णा जि. परभणी
१९६. प्रा. बबन सातपुते
श्री. योगानंद स्वामी कला महा.
वसमत जि. हिंगोली
१९७. श्री. रोहन वेंगुर्लेकर
१/३ कोरेनगर, आर. के. नगर जवळ,
कोल्हापूर ४१६०१३
१९८. डॉ. सौ. विद्या शिंदे
महालक्ष्मी रोड, जालगाव
ता. दापोली जि. रत्‍नागिरी
१९९. श्री. सुमेरु गोंडाणे
द्वारा डॉ. सुरेंद्र गायधने
२०३, सपना टॉवर्स, प्लॉट क्र. २०७
रेशीम बाग, नागपूर
२००. प्रा. सौ. सुनंदा भूसारे
प्रतिभास प्रकाशन,
सोमणी हॉस्पीटल शेजारी,
बसस्टॅंड परिसर, परभणी
२०१. श्रीमती बबीता उत्तम मुळे
मांजरा शेतकरी सहकारी कारखाना,
विलास नगर, लातूर
२०२. श्रीमंत माणिकराव पाटील
मु. पो. अपचुंदा ता. औसा
जि. लातूर
२०३. तानाजी माणिकराव पाटील
मु. पो. अपचुंदा ता. औसा
जि. लातूर
२०४. प्रा. नमिता निंबाळकर
सी. डी. ११२, डी. १२,
श्रीरंग सोसायटी, ठाणे (प.)
२०५. डॉ. भारत भाग्यवंत
मु. पो. कातणेश्वर
ता. पुर्णा जि. परभणी
२०६. प्रा. आदित्यप्रसाद सिंह
प्रेमकुटी, विठठल नगर,
जलंब रोड, खामगाव
जि. बुलढाणा ४४४३०३
२०७. प्रा. अमन वामन बगाडे
गंगोत्री, श्रीकृष्ण नगर,
नगर कल्याण रोड,
अहमदनगर
२०८. डॉ. धोंडीराम दौलू कुंभार
मुक्‍ताई, प्लॉट नं. २४, इंगळे
कॉलनी, मु. फूलेवाडी, ए वार्ड,
कोल्हापूर ४१६०१०
२०९. प्रा. साहेब बाबुराव सातपुते
कै. सौ. शेषाबाई मुंढे महाविद्यालय,
गंगाखेड जि, परभणी
२१०. प्रा. दिलीप पन्नालाल बजाज
ग्रामीण महाविद्यालय, वसंत नगर,
कोटग्याळ ता. मुखेड जि. नांदेड
२११. प्रा. सय्यद खलील नबीसाब
पं. दिनदयाळ महाविद्यालय, देवणी
जि. लातूर ४१३५१९
२१२. प्रा. राम निवृत्तीराव ठेंगे
नरहर कुरुंदकर क. महाविद्यालय,
कुरुंदा ता. वसमत जि. हिंगोली
२१३. श्रीमती गोदावरी ना. भूसारे
मु. पो. नावकी ता. पुर्णा
जि. परभणी
२१४. प्रा. अरुण भागवत
एफ ४, संकुल दिनानाथ
रुग्णालयाजवळ, एरंडवणे
पुणे ४
२१५. प्रा. सुषमा कर्वे
वेदांत अपार्टमेंट,
१०५५ सदाशिव पेठ,
पुणे ३०
२१६. प्रा. रेणुका मोहरीर
९९, बाजीप्रभू नगर, राम नगर,
नागपूर ४४००१०
२१७. प्रा. शिवाजी पाटील
दयानंद कला महाविद्यालय,
लातूर
२१८. प्रा. लक्ष्मण बादाडे
कला, वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालय, तळोदा
जि. नंदुरबार
२१९. श्री. ह. आ. सारंग
११०१, बी - १/रेखा,
कोरस टॉवर्स, वर्तक नगर,
ठाणे (प.)
२२०. प्रा. सौ. कल्पना तायवाडे
द्वारा प्रा. यु. बी. सोनुले
म. गांधी महाविद्यालय, अहमदपूर
जि. लातूर.
२२१. प्रा. सौ. आडगावकर
तत्त्वज्ञान विभाग
म. बसवेश्वर महाविद्यालय,
लातूर
२२२. प्रा. र. धो. बंदिष्टे
१४८, इंद्रपुरी कॉलनी,
इंदूर (मध्यप्रदेश)
२२३. मोरे ए. एस.
तत्त्वज्ञान विभाग,
लालबहादूर कॉलेज,
सातारा
२३१. डॉ. माधवी बादाडे
जयक्रांती महाविद्यालय,
लातूर. जि. लातूर
४१३५३१